Ośrodek Doskonalenia Zawodowego - Zbiegniew Tarchalski

 • Oferta
  Oferta

  Prawojazdy wszystkich kategorii!

 • Szkolenia dla kierowców zawodowych
  Szkolenia dla kierowców zawodowych

  Szkolenie okresowe
  Kwalifikacje wstępna

 • Badania psychologiczne
  Badania psychologiczne

  Dla kierowców,
  op. wózków widłowych,
  oraz inne...

Kurs ADR Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno

pp3

KURS ADR 

podstawowy i cysterna

 

Najbliższy termin:

 

 

 

 

 

19.02.2018

 

 

 

 

 

 

 
nocrams

 

NOCLEG

 

 

 

 

Agroturystyka

 

GRATIS !

 

- wygodne pokoje

- aneks kucheny

 

 

 

Dla kogo kurs ADR?

 

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

 • ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 • spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o

transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz

drogowy;

 • ukończyła odpowiedni kurs ADR:

początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz

pierwszy,

 o doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;

 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy

albo doskonalący.

Egzamin ADR:

 • przeprowadzany jest na podstawie pytań testowych jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami, pochodzących z katalogu pytań testowych zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu.

 • przeprowadzany w ośrodku, w którym odbywało się szkolenie przez dwuosobową komisję

 • uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy

od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystępować do egzaminów

poprawkowych.

 • test składa się z:
  • 30 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
  • 18 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
  • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
  • 15 pytań – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

 • Czas trwania egzaminu kończącego kurs ADR wynosi:
  • 60 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
  • 40 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
  • 30 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
  • 30 minut – w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

 • egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

Zaświadczenie ADR:

 • wydając odpowiednio zaświadczenie ADR albo jego wtórnik marszałek województwa pobiera opłatę: za wydanie zaświadczenia ADR albo jego wtórnika;

 • w przypadku utraty zaświadczenia ADR, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej,

marszałek województwa wydaje wtórnik zaświadczenia ADR. Wtórnik

zaświadczenia ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

na adres wskazany we wniosku o wydanie wtórnika.

 • w celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w

okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR, wydając nowe zaświadczenie ADR. Nowe zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku o wydanie wtórnika.Kurs ADR Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Ostrzeszów. Kurs ADR z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Zbigniew Tarchalski.

 

 
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
Zbigniew Tarchalski
Grabów Wójtostwo 2,
63-520 Grabów nad Prosną
tel. 533-322-633